Wanneer u een puppy besteld van één van onze nesten gebeurd dit zonder voorschot.

Reservatie is absoluut gewenst.

Wij geven steeds de wettelijk verplichte schriftelijke garantie mee !

Wij bieden eerlijke en soepele oplossingen voor onze klanten bij eventuele problemen. U bent meer dan een klant bij ons en dat willen we nog vele jaren zo behouden… Nest per nest, steeds opnieuw.

Hieronder kan u het wettelijk verplichte schriftelijke garantie bewijs bekijken die bij elke pup 2x ondertekend dient te worden .

 

BIJLAGE XI bij het koninklijk besluit van 27 april 2007

 

 


Garantiecertificaat

 

Opgesteld overeenkomstig art. 30 van het KB van 27 april 2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Dit document geldt als bewijs van de waarborg die wordt toegekend door de verkoper indien het dier dat het onderwerp uitmaakt van de verkoop bepaalde aangeboren aandoeningen vertoont die niet werden vermeld door de verkoper of indien het dier sterft als gevolg van bepaalde infectieuze aandoeningen.

 _________________________________________________________________________________

Verkoper :     Naam:  ……………………………………………..Voornaam : ……………………….….

Handelsnaam : ………………………………………………………………………….…..

Adres: straat ……………………………………………….……………..; nr. ……………

te :……..……..(postnummer);  …………………………….…………..(gemeente)

Tel.:     …………………. Fax :  ...…..........….... E-mail : …………………………………

Ondernemingsnummer : ………………………………………………………

 

Koper :          Naam:……………………………………….           Voornaam :………………………...

Adres : straat …………………………………………………………….; nr. ……………

te : …………....(postnummer)  ……………………………….………. (gemeente)

 

Beschrijving van het dier

Hond / Kat*: Ras :    ...............………………………………………………………………………….....

                        Geslacht : ………………….............. Geboortedatum:.....………….………………...........

Vacht (kleur – soort) :            ……………………………………………………………..

Bijzondere kenmerken : …………………………………………………………………....

                        Identificatieteken (microchip / tatoeage*) :………….……………….………………....

Datum van aankoop : …………….………    Datum van overdracht : .................………...

                        Stamboom : inbegrepen in verkoop : ja/ nee * 

                        Indien ja :        - hij wordt afgeleverd bij de overdracht*

- hij werd officieel aangevraagd en zal door de verkoper bezorgd worden van zodra hij de stamboom heeft ontvangen *

                                               afgeleverd door: ………………………………………………….

Aankoopprijs omvattende alle kosten met inbegrip van identificatie en desgevallend de vaccinatie kosten: ………………………...€ BTW inbegrepen.

____________________________________________________________________________________

Art. 1  Van zodra de koper een ziektesymptoom vaststelt, zal hij een dierenarts raadplegen en zich houden aan de maatregelen die deze voorschrijft.  Hij heeft in alle omstandigheden de vrijheid van keuze van dierenarts.  De kosten van de dierenarts, evenals de andere kosten verbonden aan de behandeling, zijn ten laste van de koper, behalve in het geval voorzien in artikel 4, laatste lid.

 

Art. 2  Aangeboren afwijkingen    

Indien binnen de periode van 10 dagen, beginnend op de dag na de overdracht, één van de aangeboren afwijkingen vermeld in onderstaande kader wordt vastgesteld door een dierenarts zonder dat de verkoper de aanwezigheid ervan heeft vermeld op dit document, verbindt de verkoper zich ertoe om, naargelang de keuze van de koper, :

1) ofwel de volledige aankoopprijs van het dier terug te betalen aan de koper, op voorwaarde dat deze het dier teruggeeft aan de verkoper;

2) ofwel de koper een vergoeding te geven overeenkomend met 50% van de aankoopprijs van het dier indien de koper beslist het dier te houden;

 

3) ofwel het dier te vervangen door een dier van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd en waarde.  In dit geval moet het dier dat ter vervanging gegeven wordt het onderwerp uitmaken van een nieuwe waarborg gedekt door een nieuw garantiecertificaat.

 

De verkoper zal deze overeenkomst nakomen van zodra hij een schriftelijke verklaring, opgesteld door de dierenarts van de koper, heeft ontvangen.

In geval van betwisting door de verkoper kan deze op zijn kosten een tegenexpertise vragen door een dierenarts van zijn keuze.  Indien geen akkoord kan bekomen worden, kunnen de koper en de verkoper met wederzijdse instemming een derde dierenarts aanstellen die een bindende diagnose zal stellen.  De kosten die hieruit voortvloeien worden evenredig verdeeld over beide partijen.

 

OPGELET : kruis hieronder de aandoeningen aan die aanwezig zijn bij het verkochte dier

 

 

Cryptorchidie                                                                         

Entropion                                                                             

Ectropion                                                                             

Navelbreuk                                                                           

 

 

 

 

 

Art.3 : Ziekten

In geval van sterfte veroorzaakt door een van de ziekten vermeld in de onderstaande lijst verbindt de verkoper zich ertoe om de aankoopprijs van het dier terug te betalen of om het dier te vervangen overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, op voorwaarde dat de symptomen ervan werden vastgesteld door een dierenarts binnen de periode zoals hieronder bepaald :

 

 

 

Hond :

Hondeziekte (ziekte van Carré) : periode van 10 dagen, beginnende op de dag na de overdracht

Parvovirose:    periode van 10 dagen, beginnende op de dag na de overdracht    

Hepatitis contagiosa canis : periode van 6 dagen, beginnende op de dag na de overdracht

 

Kat :

Panleucopenie : periode van 10 dagen, beginnende op de dag na de overdracht

Infectieuze peritonitis : periode van 21 dagen, beginnende op de dag na de overdracht

Feline leucose : periode van 15 dagen, beginnende op de dag na de overdracht

 

 

Art.4 :    Procedure voor vergoeding of vervanging in geval van sterfte ten gevolge van één van de ziekten vermeld in art. 3

Indien de dierenarts, binnen de periode bepaald in art. 3, vermoedt dat het dier lijdt aan één van deze aandoeningen, vermeldt hij dit in een schriftelijke en gedateerde verklaring waarin hij duidelijk de identiteit van het dier (signalement en, voor een hond, identificatienummer) en de eigenaar opneemt.

De koper is ertoe gehouden binnen de twee werkdagen na de vaststelling door de dierenarts een kopie van deze verklaring toe te sturen aan de verkoper, waarbij de poststempel geldt als bewijs.

Om recht te hebben op de waarborg bij overlijden of euthanasie van het dier ten gevolge van één van de aandoeningen vermeld in artikel 3 dient de koper de aanwezigheid van de ziekte te laten bevestigen door een van de volgende laboratoria : faculteit diergeneeskunde - Universiteit Gent, faculté de médecine vétérinaire - Université de Liège, CODA - Ukkel, één van de Provinciale Laboratoria voor Dierenziektebestrijding of een Europese universitaire faculteit diergeneeskunde.

Het autopsieverslag dient duidelijk de identificatie van het dier te vermelden (signalement en, voor honden, het identificatienummer).

Wanneer aan de hierboven vermelde verplichtingen aangaande de verklaring van de dierenarts en de bevestiging van de diagnose is voldaan, verbindt de verkoper zich ertoe om, naargelang de keuze van de koper:

1)      ofwel de volledige aankoopprijs van het dier terug te betalen aan de koper;

 

2) ofwel het dier te vervangen door een ander dier van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd en waarde.  In dit geval moet het dier dat ter vervanging gegeven wordt het onderwerp uitmaken van een nieuwe waarborg gedekt door een nieuw garantiecertificaat.

 

 

Indien de koper kiest voor de vervanging van het dier en de verkoper binnen een periode van acht maanden geen ander dier van hetzelfde ras, geslacht, leeftijd en waarde ter beschikking heeft gesteld, wordt de aankoopprijs volledig terugbetaald.

Indien bovenstaande procedure werd gerespecteerd, verbindt de verkoper zich er eveneens toe de diergeneeskundige en farmaceutische kosten ten gevolge van de ziekte, bewezen aan de hand van betalingsbewijzen, terug te betalen aan de koper en dit tot een maximum van 30% van de aankoopprijs van het dier.

 

Art. 5     Doorverkoop aan een derde persoon

Indien de koper het dier doorverkoopt aan een derde persoon, verliest hij zijn recht op waarborg vermeld in art. 2 en 3.

 

Art. 6  Rechtbank

Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in geval van betwisting. Dit certificaat geldt onverminderd de andere mogelijkheden van beroep voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Bijgevoegde documenten:

 

-          paspoort (*)

-         vaccinatieboekje (*)

-         definitief identificatie- en registratiecertificaat (*)

 

In geval van aankoop van een hond, heeft de verkoper aan de koper schriftelijke richtlijnen gegeven betreffende de opvoeding van de hond en de partijen hebben samen  de lijst doorgenomen van de vragen die gesteld moeten worden vòòr de verwerving van een hond.

 

Opgemaakt in twee exemplaren**

 

            Verkoper:                                                                                          Koper:

 

 

 

 

 

            Handtekening                                                                                    Handtekening

 

 

dit certificaat is enkel geldig indien het werd ondertekend door beide partijen

 

(*)           het onnodige doorstrepen

(**)         het tweede exemplaar moet bewaard worden door de verantwoordelijke van de inrichting.